Jönköpings folkhögskola är en filial till Ädelfors folkhögskola och Sörängens folkhögskola.
SÖK
Jönköpings folkhögskola är en filial till Ädelfors folkhögskola och Sörängens folkhögskola.

Studieomdöme

När du som kursdeltagare fullgjort en omdömesberättigad kurs kan du erhålla studieomdöme.

Följande studieomdömen används:

Utmärkt studieförmåga (4)
Mycket god - Utmärkt studieförmåga (3,5)
Mycket god studieförmåga (3)
God - Mycket god studieförmåga (2,5)
God studieförmåga (2)
Mindre god - God studieförmåga (1,5)
Mindre god studieförmåga (1)


Vad vi menar med begreppet studieförmåga:

  • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa

  • Förmåga till analys, bearbetning och överblick

  • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier

  • Social förmåga


Våra kriterier:

  • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa


Utmärkt studieförmåga

Den studerande

- söker aktivt och självständigt ny kunskap som leder till såväl vidgad som fördjupad

förståelse och ökad insikt

- använder sina kunskaper och färdigheter och har förmåga att relatera dessa till sina egna erfarenheter och till nya situationer

- integrerar kunskaper och färdigheter från olika områden

- redovisar tillägnade kunskaper och färdigheter på ett överskådligt, nyanserat och varierat sätt

 

Mycket god studieförmåga

Den studerande

- söker aktivt och med visst stöd ny kunskap som leder till ökad förståelse och insikt

- använder sina kunskaper och färdigheter och har förmåga att relatera dessa till sina egna erfarenheter och till nya situationer

- integrerar med visst stöd kunskaper och färdigheter från olika områden

- redovisar tillägnade kunskaper och färdigheter på ett strukturerat och tydligt sätt

 

God studieförmåga

Den studerande

- söker med stöd ny kunskap som leder till viss förståelse och insikt

- använder sina kunskaper och färdigheter i ett givet sammanhang och har förmåga att relatera dessa till sina egna erfarenheter

- kan med stöd integrera kunskaper och färdigheter från olika områden

- redovisar tillägnade kunskaper och färdigheter muntligt och skriftligt

 

  • Förmåga till analys, bearbetning och överblick

Utmärkt studieförmåga

Den studerande

- söker, bearbetar och vidareförmedlar, med ett kritiskt förhållningssätt, information från olika källor

- ser och förstår samband och helheter samt skapar sin egen kunskap

- använder begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara olika förlopp och företeelser

- visar flexibilitet och öppenhet för nya sätt att lösa problem och tillämpar dessa

 

Mycket god studieförmåga

Den studerande

- söker, bearbetar källkritiskt och vidareförmedlar information från olika källor

- ser och förstår samband och helheter

- använder begrepp och modeller för att beskriva och förklara olika förlopp och företeelser

- visar öppenhet för nya sätt att lösa problem

 

God studieförmåga

Den studerande

- söker, bearbetar med stöd och vidareförmedlar information från olika källor

- ser och förstår samband och helheter i enklare sammanhang

- kan använda begrepp för att beskriva olika förlopp och företeelser

- kan återge och använda kända sätt att lösa problem 

 

  • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier

Utmärkt studieförmåga

Den studerande

- tar ansvar för sitt lärande och har ambitionen att utöka och utveckla sina kunskaper och färdigheter

- arbetar på ett självständigt och aktivt sätt både med och utan handledning

- deltar engagerat såväl vid enskilt som gemensamt arbete

- planerar, genomför och slutför överenskomna arbetsuppgifter - såväl enskilt som i grupp

 

Mycket god studieförmåga

Den studerande

- tar ansvar för sitt lärande och har ambitionen att utöka sina kunskaper och färdigheter

- arbetar på ett självständigt sätt både med och utan handledning

- deltar aktivt såväl vid enskilt som gemensamt arbete

- planerar, genomför och slutför överenskomna arbetsuppgifter - såväl enskilt som i grupp

 

God studieförmåga

Den studerande

- har ambitionen att utöka sina kunskaper och färdigheter

- arbetar med stöd vid olika slags uppgifter

- deltar såväl vid enskilt som vid gemensamt arbete

- arbetar med överenskomna uppgifter - såväl enskilt som i grupp

 

  • Social förmåga

Utmärkt studieförmåga

Den studerande

- medverkar aktivt i olika grupper och i gemensamma aktiviteter

- tar ansvar för sammanhållning i gruppen, för ett positivt arbetsklimat och goda relationer

- visar förståelse för, respekterar och tar initiativ till att förbättra gemensamma

överenskommelser och umgängesformer i skolsamhället

- visar respekt för alla människors lika värde och den enskildes rätt till personlig integritet

 

Mycket god studieförmåga

Den studerande

- medverkar i olika grupper och i gemensamma aktiviteter

- bidrar till sammanhållning i gruppen, till ett positivt arbetsklimat och goda relationer

- visar förståelse för och respekterar gemensamma överenskommelser och

umgängesformer i skolsamhället

- visar respekt för alla människors lika värde och den enskildes rätt till personlig integritet

 

God studieförmåga

Den studerande

- deltar i olika grupper och i gemensamma aktiviteter

- bidrar i viss mån till sammanhållning i gruppen och till goda relationer

- respekterar gemensamma överenskommelser och umgängesformer i skolsamhället

- visar respekt för alla människors lika värde och den enskildes rätt till personlig integritet

 

folkhögskola.nu kan du läsa mer om studieomdöme och behörighetsintyg.