Jönköping Folkhögskola är en filial till Ädelfors folkhögskola och Sörängens folkhögskola.
Ädelfors folkhögskola Sörängens folkhögskola
 • Gå till Facebook
 • Gå till Instagram

Kränkande behandling

Jönköpings folkhögskolas handlingsplan vid kränkande behandling. Vårt mål är att ingen kränkande behandling ska förekomma på skolan.

Trakasserier, mobbing och kränkande behandling kan vara av olika slag och ska motverkas i alla dess former. Att kränka någon, innebär att man med avsikt försöker reducera en annan människas värde och såra denne psykiskt.

Definition

Mobbning innebär att en, men oftast flera, personer systematiskt under en viss tid trakasserar en eller flera andra personer fysiskt och/eller psykiskt vid upprepade tillfällen. Mobbning kan ske mellan deltagare, mellan personal och deltagare, samt mellan personal.

Vi använder fortsättningsvis i denna plan samlingsbegreppet ”kränkande behandling”.

Mål

Ingen kränkande behandling ska förekomma på skolan eller på nätet.

Strategi

Misstankar eller vetskap om alla former av kränkande behandling ska omedelbart tas på allvar. Nya deltagare och nyanställd personal ska skriftligt och muntligt informeras om vår handlingsplan.

Åtgärder

Vid misstänkt kränkande särbehandling:

 • Kontakta rektor.
 • Kontakt tas med uppgiftslämnaren och med den utsatte för insamling av information.
 • Enskilda separata samtal med båda parter.
 • Ett samtal med båda parter är önskvärt men ska endast ske med den mobbades godkännande.
 • Enskilda uppföljningssamtal med den/de mobbade och mobbaren/mobbarna efter ca en vecka. Tiden kan variera beroende på hur mobbingen sett ut och hur samtalen med mobbare/mobbad har gått.
 • Rektor rapporterar svårare fall till arbetsmiljöverket.
 • Polisanmälan kan göras av rektor om det inträffade är av brottslig karaktär.
 • Om överenskomna åtgärder ej följs eller ej givit önskat resultat tas beslut om fortsatt tillvägagångssätt efter uppföljningssamtalen. Åtgärder som kan bli aktuella är t.ex. avstängning av deltagare.
 • Avsteg från ovanstående punkter kan göras vid fall då detta bedöms vara lämpligt. Alternativa åtgärder som kan bli aktuella är t.ex. klassamtal. Beslut om alternativt tillvägagångssätt tas efter insamlande av information (se punkt tre ovan).
 • Ärendet dokumenteras fortlöpande
 • Uppföljning och utvärdering av eventuella ärenden under året sker med berörd personal vid efter läsårets slut. Rektor och kurator avgör vem som ska vara med vid denna utvärdering.

Uppdateras av krisgruppen.