Jönköping Folkhögskola är en filial till Ädelfors folkhögskola och Sörängens folkhögskola.
Ädelfors folkhögskola Sörängens folkhögskola
  • Gå till Facebook
  • Gå till Instagram

Studieomdöme

När du som kursdeltagare fullgjort en omdömesberättigad kurs kan du erhålla studieomdöme.

Följande studieomdömen används:

Utmärkt studieförmåga (4)
Mycket god - Utmärkt studieförmåga (3,5)
Mycket god studieförmåga (3)
God - Mycket god studieförmåga (2,5)
God studieförmåga (2)
Mindre god - God studieförmåga (1,5)
Mindre god studieförmåga (1)


Vad vi menar med begreppet studieförmåga:

  • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa

  • Förmåga till analys, bearbetning och överblick

  • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier

  • Social förmåga


Våra kriterier:

  • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa


Utmärkt studieförmåga

Den studerande

- söker aktivt och självständigt ny kunskap som leder till såväl vidgad som fördjupad

förståelse och ökad insikt

- använder sina kunskaper och färdigheter och har förmåga att relatera dessa till sina egna erfarenheter och till nya situationer

- integrerar kunskaper och färdigheter från olika områden

- redovisar tillägnade kunskaper och färdigheter på ett överskådligt, nyanserat och varierat sätt

 

Mycket god studieförmåga

Den studerande

- söker aktivt och med visst stöd ny kunskap som leder till ökad förståelse och insikt

- använder sina kunskaper och färdigheter och har förmåga att relatera dessa till sina egna erfarenheter och till nya situationer

- integrerar med visst stöd kunskaper och färdigheter från olika områden

- redovisar tillägnade kunskaper och färdigheter på ett strukturerat och tydligt sätt

 

God studieförmåga

Den studerande

- söker med stöd ny kunskap som leder till viss förståelse och insikt

- använder sina kunskaper och färdigheter i ett givet sammanhang och har förmåga att relatera dessa till sina egna erfarenheter

- kan med stöd integrera kunskaper och färdigheter från olika områden

- redovisar tillägnade kunskaper och färdigheter muntligt och skriftligt

 

  • Förmåga till analys, bearbetning och överblick

Utmärkt studieförmåga

Den studerande

- söker, bearbetar och vidareförmedlar, med ett kritiskt förhållningssätt, information från olika källor

- ser och förstår samband och helheter samt skapar sin egen kunskap

- använder begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara olika förlopp och företeelser

- visar flexibilitet och öppenhet för nya sätt att lösa problem och tillämpar dessa

 

Mycket god studieförmåga

Den studerande

- söker, bearbetar källkritiskt och vidareförmedlar information från olika källor

- ser och förstår samband och helheter

- använder begrepp och modeller för att beskriva och förklara olika förlopp och företeelser

- visar öppenhet för nya sätt att lösa problem

 

God studieförmåga

Den studerande

- söker, bearbetar med stöd och vidareförmedlar information från olika källor

- ser och förstår samband och helheter i enklare sammanhang

- kan använda begrepp för att beskriva olika förlopp och företeelser

- kan återge och använda kända sätt att lösa problem 

 

  • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier

Utmärkt studieförmåga

Den studerande

- tar ansvar för sitt lärande och har ambitionen att utöka och utveckla sina kunskaper och färdigheter

- arbetar på ett självständigt och aktivt sätt både med och utan handledning

- deltar engagerat såväl vid enskilt som gemensamt arbete

- planerar, genomför och slutför överenskomna arbetsuppgifter - såväl enskilt som i grupp

 

Mycket god studieförmåga

Den studerande

- tar ansvar för sitt lärande och har ambitionen att utöka sina kunskaper och färdigheter

- arbetar på ett självständigt sätt både med och utan handledning

- deltar aktivt såväl vid enskilt som gemensamt arbete

- planerar, genomför och slutför överenskomna arbetsuppgifter - såväl enskilt som i grupp

 

God studieförmåga

Den studerande

- har ambitionen att utöka sina kunskaper och färdigheter

- arbetar med stöd vid olika slags uppgifter

- deltar såväl vid enskilt som vid gemensamt arbete

- arbetar med överenskomna uppgifter - såväl enskilt som i grupp

 

  • Social förmåga

Utmärkt studieförmåga

Den studerande

- medverkar aktivt i olika grupper och i gemensamma aktiviteter

- tar ansvar för sammanhållning i gruppen, för ett positivt arbetsklimat och goda relationer

- visar förståelse för, respekterar och tar initiativ till att förbättra gemensamma

överenskommelser och umgängesformer i skolsamhället

- visar respekt för alla människors lika värde och den enskildes rätt till personlig integritet

 

Mycket god studieförmåga

Den studerande

- medverkar i olika grupper och i gemensamma aktiviteter

- bidrar till sammanhållning i gruppen, till ett positivt arbetsklimat och goda relationer

- visar förståelse för och respekterar gemensamma överenskommelser och

umgängesformer i skolsamhället

- visar respekt för alla människors lika värde och den enskildes rätt till personlig integritet

 

God studieförmåga

Den studerande

- deltar i olika grupper och i gemensamma aktiviteter

- bidrar i viss mån till sammanhållning i gruppen och till goda relationer

- respekterar gemensamma överenskommelser och umgängesformer i skolsamhället

- visar respekt för alla människors lika värde och den enskildes rätt till personlig integritet

 

På folkhögskola.nu kan du läsa mer om studieomdöme och behörighetsintyg.